آبتین حیدرزاده

دانشیار پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Abtin Heidarzadeh

Associate Professor of Community Medicine

School of Medicine

Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

زهرا محتشم امیری

استاد پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات  ترومای جاده ای

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Zahra Mohtasham-Amiri

Professor of Community Medicine

School of Medicine

Road trauma Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400