وحید امین زاده

دانشیار مغز و اعصاب کودکان

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Vahid Aminzadeh

Associate Professor of Pediatric Neurology

School of Medicine

Pediatrics Growth Disorders Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

الهام بیدآبادی

دانشیار مغز و اعصاب کودکان

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Elham Bidabadi

Associate Professor of Pediatric Neurology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 

 

الهام بیدآبادی

دانشیار مغز و اعصاب کودکان

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Elham Bidabadi

Associate Professor of Pediatric Neurology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400