بهرام سلطانی تهرانی

دانشیار داروشناسی

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Bahram Slotani Tehrani

Associate Professor of Pharmacology

School of Medicine

Cellular and Molecular Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

داود روستائی

استادیار داروشناسی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Davoud Roostaei

Assistant Professor of Pharmacology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

لیلا خلج

استادیار داروشناسی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Leila Khalaj

Assistant Professor of Pharmacology

Guilan University of Medical Sciences

 
     

آزاده متولیان

استادیار داروشناسی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Azadeh Motavallian

Assistant Professor of Pharmacology

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 
     

سید سهیل سعیدی ساروی

استادیار داروشناسی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Seyed Soheil Saeedi Saravi

Assistant Professor of Pharmacology

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400