منیره آقاجانی نسب

استادیار بیوشیمی بالینی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Monireh Aghajany- Nasab

Assistant Professor of Clinical Biochemistry

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

کورش خانکی

استادیار بیوشیمی بالینی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Khanaki Korosh

Assistant Professor of Clinical Biochemistry

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400