ملک معین انصار

دانشیار بیوشیمی

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Malek Moien Ansar

Associate Professor of Biochemistry

School of Medicine

Neuroscience Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

مسعود سپهری منش

استادیار بیوشیمی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Masood Sepehrimanesh

Assistant Professor of Biochemistry

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400