کیهان اشرفی

استاد انگل شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Keyhan Ashrafi

Professor of Medical Parasitology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

محمدرضا محمودی

دانشیار انگل شناسی پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mohammad Reza Mahmoudi

Associate Professor of Medical Parasitology

Guilan University of Medical Sciences

 
     

میثم گلین شریفدینی 

استادیار انگل شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Meysam Sharifdini

Assistant Professor of Medical Parasitology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

نزهت زبردست

استادیار  انگل شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Nozhat Zebardast

Assistant Professor of Medical Parasitology

Cellular and Molecular Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400