مهدی جهانگیر بلورچیان

مربی مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mahdi Jahangir Bolourchian

Instructor of Occupational Health Engineering

School of Health

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400