سارا رمضانی

استادیار علوم اعصاب

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Sara Ramezani

Assistant Professor of Neuroscience

Road trauma Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

ساسان عندلیب

استادیار علوم اعصاب

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Sasan Andalib

Assistant Professor of Neuroscience

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

ایرج آقایی

استادیار علوم اعصاب

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Iraj Aghaei

Assistant Professor of Neuroscience

School of Nursing and Midwifery

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400