فرشید سعادت

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Farshid Saadat

Associate Professor of Medical Immunology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

رضا جعفری شکیب

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Reza Jafari-Shakib

Associate Professor of Medical Immunology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

آرش پورغلامی نژاد

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Arash Pourgholaminejad

Assistant Professor of Medical Immunology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400