شوراهای مدیریت بین الملل دانشگاه

 

 

 

 -1 شورای عالی بین الملل سازی دانشگاه

-  شورای آموزش بین الملل

 شورای هم اندیشی آموزش بین الملل

 4-  شورای فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی

-  شورای مشاوران دانشجویی مدیریت بین الملل دانشگاه

  

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400